ACD³-process

Från ACD3
Hoppa till: navigering, sök

ACD³ innehåller en iterativ arbetsprocess produktutveckling, benämnd ACD³-processen. Processen består av fem faser: behovsidentifiering, användningsutformning, övergripande utformning, detaljerad utformning, och konstruktion. Uppdelningen följer designnivåerna. Inom varje fas finns sju designaktiviteter: planering, datainsamling, analys, idégenerering, syntes, utvärdering och dokumentering. Modellen över processen lyfter fram att planering, datainsamling, utvärdering och dokumentering är kontinuerliga aktiviteter i utvecklingsarbetet, medan analys, idégenerering och syntes är mera specifika för respektive designnivå. ACD³-processen ska också ses som att varje fas innehåller alla sju designaktiviteterna, vilka itereras inom fasen.


004 Arbetsprocess liten.jpg


Processens delar

ACD³-processen har en tvådimensionell struktur, där det finns en horisontell dimension som delar upp processen i fasera (designnivåer, dvs abstraktionssteg på detaljnivån i beskrivningen av maskinen) och en vertikal dimension som beskriver de aktiviteter och den iteration som sker inom faserna.

011 Dimensioner-process.jpg

Horisontell dimension

En utvecklingsprocess behöver delas upp i ett antal faser för att förtydliga transformationen från identifiering av problem eller behov, till en maskin klar för användning. ACD³-processen är uppdelad i tre huvudfaser. Den första är arbetet med att förstå problemet och behoven för maskinen (behovsidentifiering). Den andra är arbetet med att ta fram hur maskinen ska uppföra sig sett ur användarens perspektiv (utformning). Den tredje är arbetet med hur maskinen internt ska se ut och fungera (konstruktion). Utformningen har sedan i sin tur delats upp i tre faser för att tydligt visa på den successiva framväxten av maskinen. Indelningen är gjord utifrån designnivåerna (abstraktionsnivåer för designen av maskinen).

 • Behovsidentifiering - Syftet är att undersöka hur omgivningen inverkar på den kommande lösningen och hur lösningen ska påverka omgivningen, samt vad användaren värderar i en lösning. Matchande designnivå är effekt.
 • Användningsutformning - Syftet är att undersöka vilken användning som uppfyller behoven och ger avsedda effekter och att undersöka vilka övergripande (tekniska) lösningar som uppfyller användningen. Matchande designnivå är anvädning.
 • Övergripande utformning - Syftet är att undersöka vilken teknisk uppbyggnad av maskinen som ger avsedda effekter och undersöka hur samspelet mellan människan och maskinen bör ske. Matchande designnivå är arkitektur.
 • Detaljerad utformning - Syftet är att undersöka hur maskinen i detalj ska uppföra sig gentemot användaren och gentemot andra delar i det sociotekniska systemet, samt att undersöka hur maskinens delsystem ska fungera tillsammans.Matchande designnivå är interaktion.
 • Konstruktion - Syftet är att undersöka hur maskinens delsystem (element) i detalj bör vara konstruerade och hur maskinen ska produceras. Matchande designnivå är element.

Vertikal dimension

I varje fas, de horisontella delarna av en utvecklingsprocess, behövs en vertikal struktur för det iterativa arbetet. ACD³-processen utgår ifrån en sju designaktiviteterna:planering, datainsamling, analys, idégenerering, syntes, utvärdering och dokumentering.

 • Planering - Kontinuerlig planläggning av hur aktiviteterna ska utföras
 • Datainsamling - Insamling av den information som behövs för utvecklingsarbetet
 • Analys - Klarlägga vilka faktorer som påverkar den kommande lösningen och hur stor designrymden är
 • Idégenerering - Ta fram de bärande idéer som det vidare utvecklingsarbetet ska vila på
 • Syntes - Skapa de lösningar som utvecklingsarbetet ska resultera i
 • Utvärdering- Utvärdera de framtagna lösningarna för att avgöra om de är tillräckligt bra.
 • Dokumentering Kontinuerlig dokumentering av hur aktiviteterna genomförs och vad de resulterar i

Tvådimensionell modell

När de sju faserna från ACD³-processens horisontella struktur kombineras med de iterativa aktiviteterna i den vertikala strukturen, skapas en arbetsprocess med elva block för utvecklingsarbetet ACD3-processen utgår alltså ifrån befintliga processer, men kombinerar ihop dem och har huvudfokus på hur maskinen ska utformas för att bli anpassad till användarna och användningen.

Aktiviteter i ACD³-processen

Det finns fyra kontinuerliga aktiviteter som pågår under hela processen: planering, datainsamling, utvärdering och dokumentering. Datainsamling och utvärdering har placerats här för att betona att datainsamling och utvärdering (främst med användare och mot använd-ningen) berörs i var och en av delarna, alltså kontinuerligt under processen i större eller mindre grad. Var och en av de sju sekventiella faserna består sedan av aktiviteterna: analys, idégenerering och syntes, vilka är mer specifika för respektive fas.

004 Arbetsprocess liten.jpg

Innehållet i var och en av de femfaserna i processen kan alltså beskrivas enligt modellen för iterativt arbete. Först sker en planering av vad som ska ske i fasen (planeringen anpassas sedan kontinuerligt under hela utvecklingsprocessen). Datainsamling innebär att aktuell information samlas in från omvärlden. Analys innebär att det insamlade materialet bearbetas för att skapa en förståelse. Under syntesen skapas något nytt med utgångspunkt från analysen. Mellan analys och syntes verkar idégenereringen där de bärande förslagen tas fram. Därefter utvärderas det som skapats och slutligen dokumenteras hela arbetet (bättre är om detta sker kontinuerligt). Iterationen inom varje enskild fas fortskrider tills utvärderingen visar att resultatet är tillfredsställande och steget därmed anses avslutat.

Fördelning av arbetsinsats inom ACD³-processen

Även om de olika faserna i processen ser ut att vara strikt sekventiellt uppdelade ska givetvis utvecklingsarbetet ske kontinuerligt och parallellt. Figur 5.5 visar exempel på hur arbetet kan fördelas tidsmässigt mellan de olika blocken under ett utvecklingsprojekt. Även inom de sju sekventiella faserna sker arbetet ofta parallellt, jämför med figur som visar att analys, idégenerering och syntes i viss mån kan ske samtidigt.

012 Fördelning-arbetsinsats.jpg

Det kan ses som lite märkligt att en struktur för utvecklingsarbete genererar ett sådant komplicerat mönster med parallellitet och iterativitet i flera dimensioner, men utvecklingsarbete har detta i sin natur. Aktiviteter behöver ofta pågå samtidigt och lösningar testas och förfinas successivt. ACD3-processen har därför sin struktur för att kunna följa detta och inte behöva kämpa emot karaktäristiken för utvecklingsarbetet. Avsikten med ACD³-processen är att den ska fungera som en sorts skelett för alla aktiviteter, där resultaten kan hängas på, men inte i detalj styra hur aktiviteterna i utvecklingsarbetet ska utföras.

För att utvecklingsarbetet ska kunna vara hanterbart och nå sitt mål behöver det stödjas av ytterligare strukturer, teorier, metoder och verktyg för att skapa en heltäckande och summerande bild av vad som bör göras och hur det ska utföras. En sådan bild är viktig för att kunna styra utvecklingsarbetet och uppnå ett gemensamt synsätt. Ett gemensamt synsätt är också viktigt för att fånga helheten och för att inte missa något viktigt.

ACD³-processen med sju faser

Det finns också en variant där ACD³-processen har sju faser. Två faser är då tillagda i slutet, produktion och driftsättning, då de innehåller viktiga aspekter från dessá faser behöver beaktas i tidigare faserna av utvecklingsarbetet. Mer beskrivning av dessa faser finns i boken "ACD³ - Utvecklingsprocessen ur ett människa-maskinpesrpektiv".

013 Arbetsprocess stor.jpg

ACD³-processens relationer till andra processer

ACD3-processen är utformad för att fungera tillsammans med både vedertagna och standardiserade processer. Tanken är dels att ACD3-processen ska stödja existerande processer och dels att om ett projekt genomförs enligt ACD3-processen, kommer också standardernas processdelar att bli uppfyllda. Här finns ACD³-processen beskriven i förhållande till några andra använda processer.