Designaktiviteter

Från ACD3
Hoppa till: navigering, sök

Designaktiviteter beskriver det arbete som utförs för att identifiera och bestämma de designvariabler som tillsammans utgör lösningen. En designvariabel är något som måste bestämmas, eller som blir bestämt av designbeslut, under utvecklingsarbetet.

ACD³ har sju designaktiviteter. Tillsammans med designnivåerna bygger de upp ACD³-processen (den iterativa arbetsprocessen).


Planering - Kontinuerlig planläggning av hur aktiviteterna ska utföras

Datainsamling - Insamling av den information som behövs för utvecklingsarbetet

Analys - Klarlägga vilka faktorer som påverkar den kommande lösningen och hur stor designrymden är

Idégenerering - Ta fram de bärande idéer som det vidare utvecklingsarbetet ska vila på

Syntes - Skapa de lösningar som utvecklingsarbetet ska resultera i

Utvärdering - Utvärdera de framtagna lösningarna för att avgöra om de är tillräckligt bra

Dokumentering - Kontinuerlig dokumentering av hur aktiviteterna genomförs och vad de resulterar i


Designaktiviteterna upprepas iterativt kontinuerligt genom hela utvecklingsprocessen.

029 Process-Aktiviteter.jpg


De sju designaktiviteterna utgår ifrån en problemlösningsprocess i sju steg.

Problemlösningsprocess

Problemlösningsprocessen kan också förklaras som följer. Först formulerar vi ett mål för vad vi vill uppnå (planering). Därefter samlar vi in information från omvärlden (datainsamling), för att skaffa oss aktuell kunskap om situationen. Vi tolkar informationen och funderar ut ett sätt, det bästa sättet, för att nå målet. Därefter utför vi olika handlingar för att nå vårt mål. Till sist utvärderar vi vårt resultat mot det uppsatta målet. Om vi inte nått målet, börjar vi om från början och samlar in ytterligare data; en iterativ process har startat. När vi är nöjda med resultatet, dokumenterar vi det på papper eller i minnet.

Processteg Tända ljuset Laga mat Lösa mekaniktal
1. Planering 1. Vilja tända ljuset för det är mörkt i rummet 1. Vilja tillaga något gott för man är hungrig 1. Vilja lösa talet för att klara tentamen
2. Datainsamling 2. Leta efter strömbrytare 2. Se vad som finns i kylskåpet 2. Läsa talet från tentamenstesen
3. Analys 3. Fundera på hur strömbrytarna fungerar 3. Fundera på vilka maträtter som går att tillaga 3. Fundera på möjliga angreppssätt
4. Idégenerering 4. Komma på vilken strömbrytare som ska väljas 4. Komma på vilken maträtt som ska tillagas 4. Komma på vilket angreppssätt som ska användas
5. Syntes 5. Trycka på strömbrytare 5. Tillaga maträtten 5. Lösa talet
6. Utvärdering - Iterering 6. Notera om ljuset blev tänt - Om inte tänt, gå till 2,3 eller 4 6. Smaka av - Om inte smakligt, gå till 2,3 eller 4 6. Göra rimlighetskontroll - Om inte rimligt, gå till 2,3 eller 4
7. Dokumentering 7. Komma ihåg vilken knapp som var rätt 7. Skriva ned receptet 7. Renskriva uppgiften

Problemlösningsprocessen är av flera skäl lämplig för designaktiviteterna och för den vertikala strukturen hos ACD³-processen. Utvecklingsarbete innehåller mycket problemlösning, där det i varje fas är nya problem som behöver lösas, vilket gör att de sju aktiviteterna är passande som beskrivning. Strukturen lyfter fram analys och syntes, vilka också är viktiga designaktiviteter, med idégenereringen som överbryggare dem emellan. Strukturen har också med både förarbete (planering) och efterarbete (dokumentering), vilka är betydelsefulla för att utvecklingsarbetet behöver ett genomtänkt tillvägagångssätt och att designbesluten sammanställs för kommande utvecklingsarbete. Slutligen innehåller strukturen utvärdering och iterativitet, vilka är efterfrågade i det användningscentrerade utvecklingsarbetet.

Upplägget med de sju aktiviteterna kan ses som en vidareutveckling av PDCA (Plan-Do-Check-Act) i cykeln där Do/Göra har blivit uppdelat i fyra separata delar. En sådan förfinad uppdelning behövs för att göra delarna i designarbetet tillräckligt synliga.


PDCA-cykeln Problemlösningsprocess Förklaring ACD³-processen
Plan/Planera Planering Planera utvecklingsarbete
Do/Göra Datainsamling Utföra utvecklingsarbete
Analys
Idégenerering
Syntes
Check/Studera Utvärdering Utvärdera resultatet av utvecklingsarbetet
Act/Agera Dokumentering Dokumentera och gå vidare till nästa fas