Trippel-V-modell

Från ACD3
Hoppa till: navigering, sök

Trippel-V-modellen (figur 10.1) är en utveckling av Enkel-V-modellen och beskriver relationen för viktiga och centrala dokument i maskindokumentationen. Modellen fokuserar på de dokument som är styrande i ACD³-processen. Trippel-V-modellen har, som namnet antyder, sex vinklade spår för dokumenten. Från vänster är spåren:

  • Insamling och analys: här finns mötes- och beslutsprotokoll samt arbetsprotokoll
  • Kravspecifikationer: här finns kravspecifikationer
  • Designspecifikationer: här finns designspecifikationer
  • Resultat testresultat: här finns arbetsprotokoll
  • Resultat verifiering: här finns arbetsprotokoll
  • Designbeskrivningar: här finns och arbetsprotokoll

014 trippelV.jpg

Insamling och analys

Här samlas dokument, vilka beskriver resultatet från den datainsamling och den analys som har gjorts under utvecklingsprocessen. Dokumenten är uppdelade i olika grupper beroende på den abstraktionsnivå där de verkar. Dokumenten ligger sedan till grund för krav- och designspecifikationerna.

Dokumentnamn Innehåll Fas i processen
Utredning användare Utredningsarbete relaterat till användarna Behovsidentifiering
Utredning användning Utredningsarbete relaterat till användningen Användningsutformning
Utredning arkitektur Utredningsarbete relaterat till maskinsystemet som helhet och övergripande tekniska lösningar Övergripande utformning
Utredning interaktion Utredningsarbete relaterat till människans och omgivningens interaktion till maskinen samt maskinens fysiska form (industridesign) Detaljerad utformning
Utredning modularisering Utredningsarbete relaterat till maskinens olika del-system, till exempel bildskärm, motor, mjukvara etc Konstruktion

Kravspecifikationer

Här samlas dokument, vilka beskriver resultatet från den kravsättning som har skett under ACD³-processen. Dokumenten är uppdelade i olika grupper beroende på den abstraktionsnivå där de verkar. Kravspecifikationerna ger sedan indata till design-specifikationerna, men är även kopplade nedstigande till varandra.

Dokumentnamn Innehåll Fas i processen
Specifikation behov användning/användare Behov från användarna och användningen Behovsidentifiering
Specifikation användningskrav Krav från användningen Användningsutformning
Specifikation maskinkrav Krav på maskinen Övergripande utformning
Specifikation delsystemkrav Krav på delsystem (krav på exempelvis bildskärm, motor och mjukvara) Detaljerad utformning
Specifikation modulkrav Krav på modulerna (krav på exempelvis delarna i en motor eller i en bildskärm) Konstruktion

Designspecifikationer

Här samlas dokument som beskriver resultatet från den design som har skett under ACD³-processen. Dokumenten är uppdelade i olika grupper beroende på den abstraktionsnivå där de verkar. Designspecifikationerna ger sedan indata till kravspecifikationerna inom samma nivå, men är även kopplade nedstigande till varandra.

Dokumentnamn Innehåll Fas i processen
Designspecifikation effekt Bestämmer vilken effekt maskinen ska uppnå på det sociotekniska systemet Behovsidentifiering
Designspecifikation användning Bestämmer användningen av maskinen Användningsutformning
Designspecifikation arkitektur Bestämmer maskinens övergripande uppbyggnad Övergripande utformning
Designspecifikation interaktion Bestämmer användargränssnittet, den fysiska formen och de tekniska gränssnitten för maskinen Detaljerad utformning
Designspecifikation element Bestämmer hur de olika delsystemen ska se ut och fungera, exempelvis bildskärm, motor, mjukvara etc Konstruktion
Designspecifikation moduler Bestämmer hur de olika modulerna i delsystemen ska vara beskaffade och fungera tillsammans Konstruktion

Resultat testning

Här samlas dokument, vilka visar resultatet av testerna mot designspecifikationer.

  • resultat test av effekt, validering
  • resultat test av användning
  • resultat test av maskin
  • resultat test av interaktion
  • resultat test av element
  • resultat test av modul

Ett speciellt dokument från testningen är valideringsrapporten, vilken visar att maskinen kommer att fungera som avsett. Valideringen sker mot de uppsatta målen i utvecklingsarbetet.

Resultat verifiering

Här samlas dokument, vilka visar resultatet av verifieringarna mot kravspecifikationer.

  • resultat verifiering av användning
  • resultat verifiering av maskin
  • resultat verifiering av interaktion
  • resultat verifiering av element
  • resultat verifiering av modul

Designbeskrivningar

Designbeskrivningarna dokumenterar hur den färdigutvecklade maskinen är utformad och konstruerad och ger motiveringar till den fullgjorda utformningen och konstruktionen. Det är följaktligen här som det slutliga resultatet av utvecklingsarbetet dokumenteras, inklusive beskrivningar varför det blev som det blev. Dokumenten befinner sig längst till höger i modellen, men bearbetas kontinuerligt under hela utvecklingsarbetet.

  • Valideringsrapport: visar att maskinen kommer att fungera som avsett
  • Designbeskrivning användning: beskriver hur användningen av maskinen går till (ofta en utgångspunkt för manualer och utbildningsmaterial)
  • Designbeskrivning maskin: beskriver hur maskinen fungerar och motiveringar till designbesluten
  • Designbeskrivning interaktion: beskriver användargränssnittet, den fysiska formen och de tekniska gränssnitten och motiveringar till designbesluten
  • Designbeskrivning element: beskriver hur maskinens olika delsystemsystem fungerar och motiveringar till designbesluten
  • Designbeskrivning moduler: beskriver hur de olika modulerna i delsystemen är beskaffade och fungerar tillsammans och motiveringar till designbesluten 

Trippel-V-modellen och ACD³-processen

Trippel-V-modellen är, som ovan beskrivits, en modell för att visa relationen mellan dokumenten i utvecklingsprocessen. I figur nedan är det markerat i modellen när under ACD³-processen som de olika dokumenten skapas. Högersidan har inga specifika processdelar markerade, eftersom arbetet här sker kontinuerligt. Det kan slutföras då de första serietillverkade enheterna finns för att göra en slutlig utvärdering på.

015 trippelV 2.jpg

Figuren nedan visar modellens delar insatta i processen och figuren visar när dokumenten skapas. Det sker förstås både utvärderingar i början av processen (ofta formativa snarare än summativa) och insamling och analys av data i slutet av processen. Dokumentationen från det arbetet ryms inte i trippel-V-modellen, då den fokuserar på kopplingarna mellan de direkt styrande dokumenten.

016 trippelV 3.jpg