Upphandling och ACD³

Från ACD3
Hoppa till: navigering, sök

I många utvecklingsprojekt är det inte samma organisation som har hand om hela utvecklingsprocessen, utan större eller mindre delar köps upp hos en extern leverantör. En upphandling ställer större krav på kvaliteten hos krav- och designspecifikationerna, eftersom de kommer att användas som underlag och därför måste vara fullständiga för att garantera en bra upphandling. Detta gäller speciellt för organisationer som lyder under lagen om offentlig upphandling.

Vid upphandling är det viktigt att särskilja på processkrav och produktkrav. Processkraven ställer villkor för hur den externa leverantören ska driva utvecklingsarbetet, till exempel följandet av standardsatta processer. Produktkrav ställer villkor på den färdiga lösningen. Alla de kravtyperna som har beskrivits för ACD³ är produktkrav.

Uppdelningen i vilket arbete som ska utföras av den beställande organisationen och vilket arbete som ska utföras av den externa leverantören sker vanligtvis på ett av följande två sätt eller också en kombination av dem:

  • Tvärs över: uppdelning utifrån faserna i ACD³-processen
  • Längs med: uppdelning efter tekniska systemkomponenter (behålla delar av utvecklingsprocessen)

Figuren nedan ger två exempel på en sådan uppdelning. Organisationen till vänster planerar att göra behovsidentifieringen och driftsättningen själv, men upphandla de övriga delarna i utvecklingsprocessen. Organisationen till höger planerar att upphandla utvecklingen av de tekniska komponenterna, men behåller själva utvecklingen av systemet som helhet och användargränssnittet. Organisationen planerar inte själv att vara aktiv i driftsättandet.

021 Upphandling.jpg

Gällande externa leverantörer bör det också upprättas en plan för hur verifieringen och valideringen ska gå till. Utvärderingarna bör inte äga rum bara i slutet av leverantörens arbete, utan vid flera tillfällen för att få till ett iterativt arbete, där beställaren har möjlighet att följa processens framväxande.

Uppdelning utifrån faserna i processen

Vid denna typ sker uppdelningen baserad på faserna i ACD³-processen. En leverantör får då i uppgift att uppfylla designen och kraven från en specifik fas, dvs tvärs över utvecklingsarbetet. Uppdelningen kan ske efter alla faser:

  • behovsidentifiering
  • användningsutformning
  • övergripande utformning
  • detaljerad utformning
  • konstruktion
  • produktion
  • driftsättning

Vid den valda fasen av ACD³-processen används designspecifikationen och kravspecifikationen som underlag för upphandlingen. Då hela upphandlingen och leverantörens fortsatta arbete baseras på specifikationerna är det av stor vikt att de är heltäckande och skrivna på rätt nivå. Nivån ska vara tillräckligt detaljerad för att den beställande organisationen ska få det som önskas, men inte så detaljerad att den begränsar eller hindrar leverantörens kreativitet. Vanligt är att uppdelningen sker mellan utformning och konstruktion. Den beställande organisationen lämnar en specificering av hur maskinen ska se ut och fungera från utsidan, medan den externa leverantören ansvarar för konstruktionen av insidan.

Uppdelning efter tekniska systemkomponenter

Uppdelningen sker här enligt "längs med" (efter tekniska systemkomponenter), där en extern leverantör ansvarar för vissa delar igenom hela utvecklingsarbetet. Exempel på det kan vara att elektroniken eller mjukvaran helt ligger hos den externa leverantören. För en organisation där själva människa-maskingränssnittet är det centrala och/eller där beställaren själv vill vara med och bestämma mycket, kan det vara aktuellt att skaffa sig intern kompetens inom utformning och implementering. Den externa leverantören levererar då det tekniska systemet enligt specificerad funktionalitet, medan organisationen själv internt utformar och implementerar användargränssnittet. Det ger möjlighet till ett utvecklingsarbete som är mer integrerat med organisationens egna användare och gör det enklare att införa förändringar. Det gäller speciellt under driftsättningen.

Kravsättning på själva utvecklingsprocessen

Det kan vid en upphandling vara svårt att ställa detaljerade krav på samspelet mellan människa-maskin, då många sådana krav är beroende av designbeslut som tas senare i en utvecklingsprocess. Det är därför istället lämpligt att ställa krav på den utvecklingsprocess som leverantören kommer att jobba efter. Kraven här har till uppgift att lägga en grund för att maskinen slutligen får tillräcklig användarvänlighet. De krav som går att ställa på en utvecklingsprocess handlar om innehållet, som exempelvis: användarinvolvering, uppgiftsanalyser, riskanalyser av användande och ergonomiska utvärderingsmetoder. Processkraven bör dock alltid kompletteras med acceptanskriterier för den slutliga maskinen, exempelvis vilka användarvänlighetsmål som behöver uppnås. Vid upphandlingen behöver leverantören presentera en plan på hur processkraven ska inkluderas i utvecklingsprocessen och hur leverantören tänker arbeta för att uppnå acceptanskriterierna.